Vergroot/verklein:

Raad van Commissarissen

Onze corporatie beschikt over een zogenaamde tweelagenstructuur. De organisatie wordt geleid door de directeur/bestuurder. De Raad van Commissarissen ziet toe op het werk van de directeur/bestuurder en de werkorganisatie.

 


Peter de Wit, voorzitter RvC en Remuneratie Commissie
In het dagelijks leven ben ik bestuurder bij een protestants Christelijke zorginstelling in Sliedrecht.
Daarnaast ben ik actief in het kerkenwerk. Deels in mijn eigen gemeente, de protestantse gemeente Waalwijk, maar ook landelijk bij de vereniging voor kerkrentmeesterlijk beheer.
Ik heb daar in het bestuur de portefeuille gebouwen en monumenten en houd me ook bezig met orgels en begraafplaatsen.
Tevens ben ik toezichthouder bij het Willem van Oranjecollege te Waalwijk.
Ik ben getrouwd en heb samen met mijn vrouw vier kinderen, waarvan er twee studeren en buitenshuis wonen en waarvan er nog twee thuis wonen en naar de middelbare school gaan.
Bij alles wat ik doe vind ik altijd dat het mensen moet verbinden en dat er maatschappelijke betrokkenheid moet zijn.
In het werk als commissaris zie ik dat terug in onze rol om te zorgen voor de huisvesting van mensen met een smalle beurs en het leefbaar houden van een deel van het Land van Heusden en Altena.
 


Pim van Mourik, lid RvC en voorzitter Auditcommissie
Ik heb altijd voor mensen en met huizen gewerkt. Eerst als makelaar, daarna als consulent bij het NCIV (een voorloper van AEDES).
In Oudenbosch en omstreken was ik directeur bij Woonstichting St. Bernardus; in Gorinchem bij Chr. Stichting voor Woonzorg Bouwen en Bewaren, die later als Palissade fuseerde met Bevo tot Poort6.
En dan nu commissaris bij Woonstichting Land van Altena, de mooiste van allemaal.
Dat vinden ook mijn vrouw en onze drie kinderen.
De drie kleinkinderen willen het eerst nog wel eens zien. Dat gebeurt binnenkort.
 


Hannie Visser - Kieboom, secretaris RvC en lid Remuneratiecommissie
Als huurderscommissaris van Land van Altena staat voor mij de positie van huurders voorop.
Naast een fijn huis moet er ook aandacht zijn voor leefbaarheid en een veilige omgeving.
Wonen is immers meer dan alleen een dak boven je hoofd.
Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid ben ik commissaris geworden bij Woonstichting Land van Altena.
Ik werk als redacteur/journalist en ben daarnaast actief in diverse andere besturen in de regio.
 


Herman Streefkerk, vice-voorzitter RvC
Na ruim 40 jaar in de bouw/projectontwikkeling te hebben gewerkt ben ik medio 2014 vervroegd uitgetreden.
De hierin 'opgebouwde' kennis en ervaring mag ik vanaf 2015 inzetten als commissaris bij Woonstichting Land van Altena met als profiel: vastgoed, bouw- en projectontwikkeling.

Privé: getrouwd, 3 kinderen en 6 kleinkinderen
Hobby's: reizen, wintersport
Quote: Het actief zijn in de corporatiesector is buitengewoon inspirerend en nooit saai.

Contact
U kunt een bericht zenden aan onze RvC via dit e-mailadres.
 

Zittingstermijn
In de wet is vastgelegd dat een lid van de RvC 4 jaar zitting mag hebben in de RvC en men mag één maal herbenoemd worden. Hiervoor hebben wij een rooster van aftreden gemaakt.
 

PROFIEL
Een lid van de Raad van Commissarissen moet aan bepaalde eisen en vaardigheden voldoen. Hiervoor hebben wij kwaliteitsprofielen gemaakt.
Bij de samenstelling van de RvC wordt gestreefd de volgende deskundigheden te laten vertegenwoordigen:
- bedrijfseconomie en financiën
- volkshuisvesting
- vastgoedontwikkeling en beheer
- samenlevingsontwikkeling
- wet- en regelgeving

Indien de raad één of meerdere van deze deskundigheden ontbeert, kunnen zij zich ter zijde laten staan door adviseurs.
 

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
De belangrijkste taak van de RvC is het toezicht houden op het beleid van de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de woonstichting.
Dit is vastgelegd in het Reglement Raad van Commissarissen.

De leden van onze Raad van Commissarissen zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

De woonstichting is lid van AEDES, dit is de vereniging van woningcorporaties.
Door dit lidmaatschap onderschrijven wij de AedesCode en de GovernanceCode voor woningcorporaties.
In de AedesCode hebben de corporaties die lid zijn van Aedes neergelegd waar zij voor staan en waarop zij kunnen worden aangesproken. De GovernanceCode is een integraal onderdeel van de AedesCode en geeft richting aan de wijze waarop bestuur en RvC functioneren en de wijze waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten.

PERMANENTE EDUCATIE
Het overzicht van de behaalde PE-punten door de RvC kunt u hier bekijken.
 

Woonstichting Land van Altena | Prinses Beatrixlaan 2 | 4255 VB Nieuwendijk | 0183 - 40 87 88 | info@landvanaltena.nl